ES paramos galimybės

Spausdinti -

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA MIŠKŲ ŪKIUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 M. PROGRAMĄ

 
Priemonė „MIŠKŲ EKONOMINĖS VERTĖS DIDINIMAS"

Paramos gavėjai: privačių miškų savininkai ir jų asociacijos, savivaldybės ir jų asociacijos.

Iš viso skirta lėšų - 70,8 mln. Lt

Remiamos veiklos sritys:

Pirma veiklos sritis: mažos ekonominės vertės medynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (parama neteikiama iškirstiems miškams atsodinti);

Antra veiklos sritis: miško kirtimo, apvaliosios medienos bei biokuro (medienos kuro) ruošos modernizavimas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui:

Pagal pirmą veiklos sritį- 172 640 Lt (finansuojama iki 60 proc. tinkamų išlaidų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse bei NATŪRA 2000 teritorijose ir iki 50 proc. likusiose vietovėse esančiuose miškuose). Pagal antrą veiklos sritį- 690 560 Lt (finansuojama iki 50 proc. tinkamų išlaidų).

Jei prašomos paramos suma vienam projektui yra ne didesnė kaip 150 tūkst. litų, paramai gauti taikoma supaprastinta tvarka.


 Priemonės „ŽEMĖS ŪKIO MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA" veiklos sritis „Miškų infrastruktūros gerinimas".

 Paramos gavėjai: privačių miškų savininkai ir jų asociacijos, taip pat savivaldybės ir jų asociacijos.

Remiama veikla - miško kelių su žvyro danga bei miško sausinimo sistemų įrengimas ir rekonstrukcija.

Didžiausia paramos suma vienam projektui - 690 560 Lt (finansuojama iki 60 proc. tinkamų išlaidų).


 Priemonė „MIŠKININKYSTĖS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMAS". Parama yra skiriama gaisrų ir stichinių nelaimių prevencijai užtikrinti bei pažeistiems miškams atkurti.

Iš viso skirta lėšų - 51,8 mln. Lt

Remiamos veiklos sritys:

Pirma veiklos sritis: stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės;

Antra veiklos sritis: bendrosios valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemos gerinimas.

Į pirmosios veiklos srities paramą gali pretenduoti tiek privačių miškų savininkai, tiek valstybinių miškų valdytojai. Siekiant atkurti pažeistus miško plotus, paramos lėšomis gali būti finansuojamos ploto sutvarkymo ir išvalymo, miško sodmenų įsigijimo ir transportavimo, dirvos paruošimo, sodinimo, žuvusių želdinių atsodinimo ar želdinių apsaugos priemonėms skirtos išlaidos. Antrosios veiklos srities lėšomis pasinaudoti gali juridiniai asmenys, visų nuosavybės formų miškuose vykdantys bendrą valstybinę miškų priešgaisrinės apsaugos sistemą. Paramą galima panaudoti tam, kad būtų parengti tam tikrai vietovei skirto miško priešgaisrinių veiksmų arba operatyvinio miško gaisrų gesinimo planai. Taip pat gali būti finansuojamos tokios miško gaisrų prognozavimo ir stebėjimo priemonės, kaip gaisrų stebėjimo bokštų statyba, jų įrengimas ir rekonstravimas. Paramos lėšas galima panaudoti miško gaisrų stebėjimo sistemų, duomenų ir telekomunikacinių ryšių sistemų įsigijimui bei įrengimui ir kt.

Didžiausia paramos suma vienam projektui

Pagal 1 veiklos sritį - 345 280 Lt (finansuojama iki 80 proc. tinkamų išlaidų).

Pagal 2 veiklos sritį - 1 381 120 Lt (finansuojama iki 80 proc. tinkamų išlaidų).


 ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU

Iš viso skirta lėšų: 204,2 mln. LT (žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui) ir 156,6 mln.Lt (apleistos ir ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui).

 Priemonė „PIRMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU"

Paramos gali kreiptis fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų) ar juridiniai asmenys, kuriems žemės ūkio paskirties žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai.

 Priemonė „PIRMAS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES IR APLEISTOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU"

Paramos gali kreiptis  fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų) ar juridiniai asmenys, kuriems ne žemės ūkio paskirties ar apleista žemės ūkio paskirties žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai.

Vienas iš pagrindinių reikalavimų - veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip pusė hektaro, nebent veisiamas miškas ribojasi su kitu mišku.

Paramos apribojimai
- apželdant valstybinę žemę mišku bei veisiant trumpos rotacijos plantacinius želdinius teikiama tik miško įveisimo išmoka.
- parama neskiriama kalėdiniams medeliams auginti, laukų apsauginėms juostoms apželdinti, veisti trumpos rotacijos želdinius, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra ne didesnis kaip 5 metai bei apželdinant mišku „Natūra 2000" teritorijas.
- parama neskiriama ūkininkams, kurie gauna ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos paramą.

Teikiamos paramos dydis priklauso nuo pasirinktų medžių rūšių ir palankumo ūkininkauti apsodinamoje žemėje. Bendra pagalbos suma negali viršyti 690 560 Lt per trejų fiskalinių metų laikotarpį. Kompensuojama 80 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir  70 proc. palankiose ūkininkauti vietovėse.


 Priemonė „PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS MIŠKUOSE"

Iš viso skirta lėšų: 34,5 mln. Lt.

Paramos gavėjai: privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai (paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų).

Remiama veikla - miškų rekreacinės infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas, didesnės ekologinės vertės medynų formavimas. Pažeisto hidrologinio režimo atkūrimo darbai remiami tik I grupės (rezervatiniuose) ir IIA grupės (ekosistemų apsaugos) miškuose pagal parengtus specialius projektus; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo ar būdingos miško struktūros palaikymo darbai remiami tik tuo atveju, jei jie numatyti pagal teisės aktus parengtame ir patvirtintame gamtotvarkos plane; rekreacinės miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas remiami IIB, III ir IV miškų grupių miškuose; pareiškėjas sutinka, kad rekreacine infrastruktūra galėtų nemokamai naudotis visuomenė.

Didžiausia paramos suma vienam projektui - 345 280 Lt (finansuojama iki 90 proc. tinkamų išlaidų).


 Priemonė „MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS" siekia finansiškai skatinti privačių miškų savininkus vykdyti aplinkosaugos požiūriu tinkamesnę miškų ūkio veiklą, išsaugoti kertines miško buveines ir ugdyti miško savininkų ekologinį sąmoningumą, išsaugoti aukštos kokybės biologinę įvairovę miško buveinėse.

Iš viso skirta lėšų: 34,5 mln. Lt

Remiamos veiklos sritys:

Pirma veiklos sritis: išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą kertinių miško buveinių  teritorijose;

Antra veiklos sritis: išmokos už neplynus miško kirtimus vietoj galimų plynų miško kirtimų III ir IV grupės brandžiame miške.

Teikiamos paramos dydis
- Pagal I veiklos sritį - parama mokama 7 m. apie 963,33 Lt/ha per metus.
- Pagal II veiklos sritį - parama mokama 7 m. apie 483,39 Lt/ha per metus.

Parama neteikiama plotui, kuriam jau teikiama parama pagal priemonę ,,Natura 2000" išmokos".


 

Priemonė „NATURA 2000" IŠMOKOS (PARAMA „NATURA 2000" MIŠKŲ TERITORIJOSE)

Iš viso skirta lėšų: 88 mln. Lt.

Paramos gavėjai: privačių miškų savininkai ir privačių miškų savininkų asociacijos.

Išmokų dydžiai:
- 618 Lt/ha - kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba pagrindiniai miško kirtimai yra atidėti vėlesniam laikui. Išmoka mokama tik tuomet, kai medynas yra pasiekęs IV (prekinės) miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių. Pagrindinių miško kirtimų atidėjimo atveju išmoka mokama tik kirtimų atidėjimo laikotarpiu.
- 324 Lt/ha - kai leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi atvejiniais kirtimais.
- 141 Lt/ha (5 metams) - kai plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių.
- 169 Lt/ha - kai draudžiama 20 metų amžių pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose sanitariniais kirtimais iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius. Išmoka mokama tik tuomet, kai medynas yra retinimų amžiaus ir vyresnis.

Daugiau informacijos apie paramą: www.zum.lt; www.nma.lt; www.paramakaimui.lt