Mokymų programa

Spausdinti -

Mokymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-226 (Žin., 2006, Nr. 59-2100; 2007, Nr. 62-2386).


Miškai Lietuvoje užima apie 32 procentus šalies teritorijos, o privatūs miškai sudaro 34 procentus viso miškų ploto. Privačių miškų savininkų skaičius siekia 250 tūkstančių.


Lietuvoje vyrauja smulkios privačios miško valdos - privačių miškų savininkai, turintys iki 5 ha miško, sudaro daugiau kaip 80 procentų ir valdo daugiau kaip 40 procentų bendro privačių miškų ploto. Privačių miškų savininkų apklausų duomenimis, miškininkystės žinių ir ūkininkavimo miškuose patirties stoką savininkai nurodo kaip vieną iš svarbiausių privataus miškų ūkio sektoriaus problemų. Todėl šios mokymo programos tikslas - suteikti pagrindinių žinių, reikalingų ūkininkauti miško valdoje.


Programa skirta privačių miškų savininkams, kurie turi nedideles miško valdas, jose neintensyviai ūkininkauja, darbus dažniausiai atlieka rangovai. Numatoma klausytojus supažindinti su pagrindiniais privačių miškų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, svarbiausiomis sąvokomis, tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, miškų sertifikavimo, atkūrimo ir naudojimo tvarka, sanitarine ir priešgaisrine miškų apsauga, miškų infrastruktūra.


Mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Mokymo institucija, atsižvelgdama į klausytojų pageidavimus, gali keisti programos turinį iki 20 procentų. Mokymui reikalingi demonstraciniai plotai (parenkami pagal programos turinį), demonstravimo technika, mokymo metodinė medžiaga.


Mokymas baigiamas egzaminu. Dalyviams, baigusiems kursus ir išlaikiusiems žinių patikrinimo egzaminus, išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti egzaminavusio valstybinio miškų pareigūno ir kursų organizatoriaus parašais, ir suteikiantys teisę miško savininkui savo valdoje ženklinti kirstinus medžius ir parengti kirtimų dokumentus.


Mokymo specialistams privalomas ne žemesnis kaip aukštasis ar jam prilygintas miškininkystės išsilavinimas. Tam tikras temas gali dėstyti asmenys, turintys atitinkamos srities (ekonomikos, vadybos, teisės) aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą.